Image

Declarație de confidențialitate


Aviz de confidențialitate - digitalwealthbuilder.net

Introducere

Andras Pesti (denumit în continuare "Furnizor de servicii" sau "Operator de date") face obiectul următoarelor informații.

Următoarele informații sunt furnizate în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această Notificare de confidențialitate reglementează prelucrarea următoarelor pagini:

Notificarea privind confidențialitatea este disponibilă la: www.hybridinvest.hu /index.php/administration-tajekoztato

Orice modificare a prezentei notificări va intra în vigoare la data publicării la adresa de mai sus.

Operatorul și datele de contact:

Nume: Andras Pesti
Sediu: 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.
E-mail: pesti.andras@hybridinvest.hu
Phone number: +36707722015

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Nume: Andras Pesti
Sediu: 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.
E-mail: pesti.andras@hybridinvest.hu
Phone number: +36707722015

Definiții ale termenilor:

 1. "date cu caracter personal" înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective;
 2. "prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. "operator" înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele de prelucrare sunt stabilite de dreptul Uniunii sau al statelor membre, operatorul sau criteriile specifice de desemnare a operatorului pot fi, de asemenea, stabilite de dreptul Uniunii sau al statelor membre;
 4. "persoană împuternicită de operator" înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;
 5. "destinatar" înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism căruia sau căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Autoritățile publice care pot avea acces la datele cu caracter personal în contextul unei anchete individuale în conformitate cu dreptul Uniunii sau al statelor membre nu sunt destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să respecte normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării;
 6. "consimțământul persoanei vizate" înseamnă o manifestare de voință liber consimțită, specifică, informată și lipsită de ambiguitate prin care persoana vizată arată, printr-o declarație sau printr-un act prin care își exprimă în mod neechivoc consimțământul, că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc;
 7. "încălcare a securității datelor" înseamnă o încălcare a securității care are ca rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.

Principiile care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal:

(a) să fie prelucrate în mod legal și echitabil și într-un mod transparent pentru persoana vizată ("legalitate, echitate și transparență");

(b) să fie colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime și să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) ("limitarea scopului");

(c) să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele ("minimizarea datelor");

(d) să fie exacte și, dacă este necesar, actualizate; trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte pentru scopurile pentru care sunt prelucrate sunt șterse sau rectificate fără întârzieri nejustificate ("exactitate");

(e) să fie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă de timp care nu depășește perioada necesară pentru scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal; datele cu caracter personal pot fi păstrate pentru perioade mai lungi numai în cazul în care datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel cum se prevede în prezentul regulament, pentru a proteja drepturile și libertățile persoanelor vizate ("stocare limitată");

(f) să fie efectuate astfel încât să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, a pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale ("integritate și confidențialitate"), prin punerea în aplicare a unor măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

Operatorul este responsabil pentru respectarea celor de mai sus și trebuie să fie în măsură să demonstreze această respectare ("responsabilitate").

Gestionarea datelor

Prelucrarea datelor legate de funcționarea magazinului online

 1. Faptul colectării, domeniul de aplicare al datelor prelucrate și scopul prelucrării:

 

Date personale Scopul prelucrării datelor
Nume utilizator Identificare, care permite înregistrarea.
Parola Acesta este utilizat pentru accesul securizat la contul de utilizator.
Numele și prenumele Acesta este necesar pentru a contacta, a face o achiziție și a emite o factură corespunzătoare.
Adresa de e-mail Rămâneți în contact.
Număr de telefon Menținerea contactelor, coordonarea mai eficientă a problemelor de facturare sau de livrare.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Nici numele de utilizator și nici adresa de e-mail nu trebuie să conțină date cu caracter personal.

 1. Persoane vizate: toate persoanele vizate înregistrate/consumatoare ale site-ului web.
 2. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: imediat după anularea înregistrării. Cu excepția documentelor contabile, deoarece, în conformitate cu articolul 169 alineatul (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea, aceste date trebuie păstrate timp de 8 ani.

Documentele contabile (inclusiv conturile din registrul general, înregistrările analitice sau detaliate) care susțin direct și indirect conturile contabile trebuie păstrate timp de cel puțin 8 ani într-o formă lizibilă, care poate fi recuperată prin trimitere la înregistrările contabile.

 1. Identitatea potențialilor operatori care au dreptul de a accesa datele, destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către personalul de vânzări și marketing al operatorului, în conformitate cu principiile de mai sus.
 2. Descrierea drepturilor persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor:
 • Persoana vizată poate solicita operatorului să acceseze, să rectifice, să șteargă sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, și
 • să se opună prelucrării acestor date cu caracter personal; și
 • persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.
 1. Persoana vizată poate iniția accesul, ștergerea, modificarea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, portabilitatea datelor, opoziția la prelucrarea datelor în următoarele moduri:
 • prin poștă la următoarea adresă,
 • prin e-mail la următoarea adresă de e-mail,
 • sunați la numărul de telefon.
 1. Temeiul juridic al prelucrării:

  7.1. Consimțământul persoanei vizate, articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Legea Infotv. § 5 (1),
  7.2 Alineatul (3) al articolului 13/A din Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale (denumită în continuare "Legea Elker"):

Furnizorul de servicii poate prelucra datele cu caracter personal care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru furnizarea serviciului. Furnizorul trebuie, în alte condiții egale, să aleagă și, în orice caz, să exploateze mijloacele utilizate pentru furnizarea serviciului societății informaționale astfel încât datele cu caracter personal să fie prelucrate numai în măsura strict necesară pentru furnizarea serviciului și pentru îndeplinirea celorlalte scopuri prevăzute în prezenta lege, dar numai în măsura și pe durata necesare.

7.3 În cazul în care factura este emisă în conformitate cu legislația contabilă, articolul 6 alineatul (1) litera (c).

 1. Vă rugăm să rețineți că
 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră
 • trebuie să furnizați informații personale pentru ca noi să vă putem îndeplini comanda.
 • nerespectarea obligației de a furniza aceste date va duce la imposibilitatea noastră de a vă procesa comanda.

Procesatorii de date utilizați

Furnizor de găzduire

 1. Activitatea prestată de persoana împuternicită de către operator: Găzduire
 2. Numele și datele de contact ale persoanei împuternicite de către operator:

A2 Hosting Ltd.

2000 Hogback Rd #6, Ann Arbor, MI 48105, Statele Unite ale Americii

+1 734-222-4678

 1. Faptul prelucrării, sfera de aplicare a datelor prelucrate: toate datele cu caracter personal furnizate de persoana vizată.
 2. Persoanele vizate.
 3. Scopul prelucrării.
 4. Durata prelucrării, termenul limită pentru ștergerea datelor: până la încetarea acordului dintre operatorul de date și furnizorul de servicii de găzduire sau până la solicitarea de ștergere adresată de persoana vizată furnizorului de servicii de găzduire.
 5. Baza legală pentru prelucrarea datelor: consimțământul utilizatorului, Infotv. Articolul 5 alineatul (1), articolul 6 alineatul (1) litera (a) și articolul 13/A alineatul (3) din Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale.

Gestionarea cookie-urilor

 1. Cookie-urile tipice pentru magazinele online sunt așa-numitele "cookie-uri de sesiune protejate prin parolă", "cookie-uri pentru coșul de cumpărături" și "cookie-uri de securitate", care nu necesită consimțământul prealabil al persoanei vizate.
 2. Faptul prelucrării, domeniul de aplicare a datelor prelucrate: identificator unic, date, ore
 3. Persoane vizate: toate persoanele vizate care vizitează site-ul web.
 4. Scopul prelucrării datelor: identificarea utilizatorilor, înregistrarea "coșului de cumpărături" și urmărirea vizitatorilor.
 5. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor:
Tipul de cookie Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor Durata prelucrării datelor Date gestionate

Cookie-uri de sesiune 

 

Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale (Elkertv.), secțiunea 13/A (3)

Perioada până la sfârșitul sesiunii relevante a vizitatorului

 

connect.sid

 

 

 1. Identitatea potențialilor operatori de date care pot avea acces la date: niciunul dintre operatorii de date nu prelucrează date cu caracter personal prin utilizarea modulelor cookie.
 2. Descrierea drepturilor persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor: persoanele vizate au posibilitatea de a șterge modulele cookie în meniul Instrumente/Preferințe al browserelor lor, de obicei în cadrul setărilor de confidențialitate.
 3. Temeiul juridic al prelucrării: nu este necesar consimțământul persoanei vizate în cazul în care singurul scop al utilizării modulelor cookie este acela de a furniza o comunicare prin intermediul unei rețele de comunicații electronice sau în cazul în care furnizorul de servicii are strict nevoie de modulele cookie pentru a furniza un serviciu al societății informaționale solicitat în mod explicit de către abonat sau utilizator.

 

Utilizați urmărirea conversiilor Google Adwords

 1. Operatorul de date utilizează programul de publicitate online "Google AdWords" și utilizează serviciul de urmărire a conversiilor de la Google în cadrul acestuia. Google Conversion Tracking este un serviciu de analiză al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; "Google").
 2. Atunci când vizitați un site web prin intermediul unui anunț Google, un cookie este plasat pe computerul dumneavoastră pentru urmărirea conversiilor. Aceste module cookie au o valabilitate limitată și nu conțin date cu caracter personal, astfel încât nu identifică utilizatorul.
 3. Atunci când utilizatorul navighează pe anumite pagini ale site-ului web și cookie-ul nu a expirat, Google și operatorul de date pot vedea că utilizatorul a făcut clic pe anunț.
 4. Fiecare client Google AdWords primește un cookie diferit, astfel încât nu pot fi urmăriți prin intermediul site-urilor web ale clienților AdWords.
 5. Informațiile, care sunt obținute prin utilizarea cookie-urilor de urmărire a conversiilor, sunt utilizate pentru a furniza statistici de conversie clienților AdWords care aleg să urmărească conversiile. Clienții sunt apoi informați cu privire la numărul de utilizatori care dau clic pe anunțul lor și sunt direcționați către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, ei nu au acces la informații care le-ar permite să identifice orice utilizator.
 6. Dacă nu doriți să participați la urmărirea conversiilor, puteți renunța prin dezactivarea opțiunii de setare a modulelor cookie în browserul dumneavoastră. În acest caz, nu veți fi inclus în statisticile de urmărire a conversiilor.
 7. Mai multe informații și declarația de confidențialitate a Google pot fi găsite la: google.de/policies/privacy/

 

Utilizarea Google Analytics

 1. Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează "cookie-uri", care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră, pentru a ajuta site-ul web să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul pe care l-ați vizitat.
 2. Informațiile generate de cookie-urile de pe site-ul web utilizat de utilizator sunt de obicei transferate către un server Google din SUA și stocate acolo. Prin activarea anonimizării IP pe site-ul web, Google va scurta în prealabil adresa IP a utilizatorului în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care fac parte din Acordul privind Spațiul Economic European.
 3. Adresa IP completă va fi transmisă către un server Google din SUA și va fi scurtată acolo doar în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorul site-ului web și pentru a furniza alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului.
 4. Adresa IP transmisă de browserul utilizatorului în cadrul Google Analytics nu va fi combinată cu alte date deținute de Google. Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dumneavoastră, însă vă rugăm să rețineți că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile acestui site web. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze și să proceseze informații despre utilizarea de către dvs. a acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP) prin intermediul cookie-urilor, descărcând și instalând plug-in-ul pentru browser disponibil la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

Buletin informativ, activitate DM

 1. În conformitate cu articolul 6 din Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite restricții ale activității de publicitate economică, utilizatorul poate consimți în mod expres, în prealabil, ca furnizorul de servicii să îl contacteze cu oferte publicitare și alte trimiteri poștale la datele de contact furnizate în momentul înregistrării.
 2. În plus, clientul poate, sub rezerva dispozițiilor prezentei notificări, să consimtă la prelucrarea de către furnizorul de servicii a datelor cu caracter personal necesare pentru trimiterea de oferte publicitare.
 3. Furnizorul de servicii nu va trimite mesaje comerciale nesolicitate, iar utilizatorul se poate dezabona de la primirea ofertelor fără nicio restricție și fără a da niciun motiv, în mod gratuit. În acest caz, Furnizorul de servicii va șterge din evidențele sale toate datele cu caracter personal necesare pentru trimiterea de mesaje publicitare și nu va contacta utilizatorul cu alte oferte publicitare. Utilizatorul se poate dezabona de la publicitate făcând clic pe linkul din mesaj.
 4. Faptul colectării, domeniul de aplicare al datelor prelucrate și scopul prelucrării:
Date personale Scopul prelucrării datelor
Nume, adresă de e-mail. Identificare, pentru a permite abonarea la buletinul informativ.
Data subscrierii Efectuați o operațiune tehnică.
Adresa IP la momentul abonării Efectuați o operațiune tehnică.

 

 1. Persoane vizate: toate persoanele vizate care se abonează la buletinul informativ.
 2. Scopul prelucrării: trimiterea de mesaje electronice (e-mail, SMS, mesaje push) cu conținut publicitar către persoana vizată, furnizarea de informații despre informații curente, produse, promoții, noi caracteristici etc.
 3. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: până la retragerea consimțământului, adică până la dezabonare.
 4. Numărul de înregistrare a prelucrării datelor: în curs...
 5. Operatori potențiali ai datelor, destinatari ai datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către personalul de vânzări și marketing al operatorului, în conformitate cu principiile de mai sus.
 6. Descrierea drepturilor persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor:
 • Persoana vizată poate solicita operatorului să acceseze, să rectifice, să șteargă sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, și
 • să se opună prelucrării acestor date cu caracter personal; și
 • persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.
 1. Persoana vizată poate iniția accesul, ștergerea, modificarea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, portabilitatea datelor, opoziția la prelucrarea datelor în următoarele moduri:
 • prin poștă la următoarea adresă,
 • prin e-mail la următoarea adresă de e-mail,
 • sunați la numărul de telefon.
 1. Persoana vizată se poate dezabona de la buletinul informativ în orice moment, în mod gratuit.
 2. Temeiul juridic al prelucrării: consimțământul persoanei vizate, articolul 6 alineatul (1) litera (a), Regulamentul Infotv. articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (5) din Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite restricții ale activităților de publicitate economică:

Agentul de publicitate, furnizorul de servicii de publicitate sau editorul anunțului publicitar păstrează o evidență a datelor cu caracter personal ale persoanelor care și-au dat consimțământul în limitele specificate în consimțământ. Datele înregistrate în acest registru, referitoare la destinatarul publicității, pot fi prelucrate numai în conformitate cu consimțământul dat în formularul de consimțământ, până la retragerea acestuia, și pot fi divulgate unor terțe părți numai cu acordul prealabil al persoanei în cauză.

 1. Vă rugăm să rețineți că
 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră
 • trebuie să furnizați date cu caracter personal dacă doriți să primiți buletine informative de la noi.
 • dacă nu furnizați aceste informații, nu vom putea să vă trimitem un buletin informativ.

Tratarea reclamațiilor

 1. Faptul colectării, domeniul de aplicare al datelor prelucrate și scopul prelucrării:
Date personale Scopul prelucrării datelor
Numele și prenumele Identificare, contact.
Adresa de e-mail Rămâneți în contact.
Număr de telefon Rămâneți în contact.
Numele și adresa de facturare Identificarea, tratarea reclamațiilor privind calitatea, a întrebărilor și a problemelor legate de produsele comandate.

 

 1. Persoane vizate: toate persoanele vizate care fac cumpărături pe site-ul web al magazinului online și toate persoanele vizate care se plâng de calitate.
 2. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: copiile înregistrării, transcrierea și răspunsul la obiecția înregistrată se păstrează timp de 5 ani, în conformitate cu articolul 17/A alineatul (7) din Legea CLV din 1997 privind protecția consumatorilor.
 3. Operatori potențiali ai datelor, destinatari ai datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către personalul de vânzări și marketing al operatorului, în conformitate cu principiile de mai sus.
 4. Descrierea drepturilor persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor:
 • Persoana vizată poate solicita operatorului să acceseze, să rectifice, să șteargă sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, și
 • să se opună prelucrării acestor date cu caracter personal; și
 • persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.
 1. Persoana vizată poate solicita accesul, ștergerea, modificarea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, portabilitatea datelor și opoziția la prelucrare în următoarele moduri:
 • prin poștă la următoarea adresă,
 • prin e-mail la următoarea adresă de e-mail,
 • sunați la numărul de telefon.
 1. Baza legală pentru prelucrarea datelor: consimțământul persoanei vizate, articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Legea Infotv. Articolul 5 alineatul (1) și articolul 17/A alineatul (7) din Legea CLV din 1997 privind protecția consumatorilor.
 2. Vă rugăm să rețineți că
 • furnizarea de date cu caracter personal în temeiul unei obligații contractuale
 • prelucrarea datelor cu caracter personal este o condiție prealabilă pentru încheierea contractului.
 • trebuie să ne furnizați date cu caracter personal pentru a ne permite să ne ocupăm de reclamația dumneavoastră.
 • în cazul în care nu furnizați aceste date, nu vom putea soluționa plângerea dumneavoastră.

Site-uri comunitare

 1. Faptul colectării datelor, sfera de cuprindere a datelor prelucrate: numele înregistrat pe rețelele de socializare Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram etc., precum și poza publică de profil a utilizatorului.
 2. Persoane vizate: toate persoanele vizate care sunt înregistrate pe Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram etc. și care au "apreciat" site-ul web.
 3. Scopul colectării datelor: pentru a partaja sau a da "like" anumitor conținuturi, produse, promoții sau site-ului web în sine pe rețelele de socializare.
 4. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor, identitatea posibililor operatori care au dreptul de acces la date și drepturile persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor: persoana vizată poate afla informații despre sursa datelor, prelucrarea datelor și metoda și temeiul juridic al transferului pe site-ul comunitar relevant. Datele sunt prelucrate pe site-urile de socializare, astfel încât durata prelucrării, modul în care sunt prelucrate datele și posibilitățile de ștergere și modificare a datelor sunt reglementate de regulile site-ului de socializare în cauză.
 5. Temeiul juridic al prelucrării: consimțământul voluntar al persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal pe rețelele de socializare.

Gestionarea relațiilor cu clienții și a altor date

 1. În cazul în care persoana vizată are întrebări sau probleme atunci când utilizează serviciile noastre, aceasta poate contacta operatorul de date prin mijloacele indicate pe site (telefon, e-mail, rețele de socializare etc.).
 2. Operatorul de date șterge datele furnizate prin e-mail, mesaje, telefon, Facebook etc., împreună cu numele și adresa de e-mail ale părții interesate și alte date cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către partea interesată, după maximum 2 ani de la data comunicării.
 3. Informațiile privind prelucrarea datelor care nu sunt enumerate în această notă sunt furnizate în momentul colectării.
 4. În cazuri excepționale, furnizorul de servicii este obligat să furnizeze informații, să divulge date, să predea date sau să pună la dispoziție documente la cererea unei autorități publice sau a altor organisme autorizate prin lege.
 5. În astfel de cazuri, furnizorul de servicii va dezvălui datele cu caracter personal părții solicitante numai în măsura și în măsura strict necesară în scopul solicitării, cu condiția ca partea solicitantă să fi indicat scopul și domeniul de aplicare exact al datelor.

Drepturile persoanelor vizate

 1. Dreptul de acces

Aveți dreptul de a primi feedback din partea operatorului cu privire la faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate și, în cazul în care are loc o astfel de prelucrare, aveți dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și la informațiile enumerate în regulament.

 1. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul ca datele cu caracter personal inexacte care vă privesc să fie corectate de către operator fără întârzieri nejustificate, la cererea dumneavoastră. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

 1. Dreptul la ștergere

Aveți dreptul de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul este obligat să șteargă datele cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate în anumite condiții.

 1. Dreptul de a fi uitat

În cazul în care operatorul a divulgat datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, acesta va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, pentru a informa operatorii care prelucrează datele că ați solicitat ștergerea legăturilor către datele cu caracter personal în cauză sau a copiilor acestora.

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita operatorului să restricționeze prelucrarea la cererea dvs. dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

 • contestați exactitatea datelor cu caracter personal, caz în care restricția se aplică pentru o perioadă de timp care permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor și solicitați, în schimb, restricționarea utilizării acestora;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră aveți nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale;
 • v-ați opus prelucrării; în acest caz, restricția se aplică pentru perioada până când se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra motivelor dumneavoastră legitime.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat unui operator într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite aceste date unui alt operator fără ca operatorul căruia i-ați furnizat datele cu caracter personal să vă împiedice (...)

 1. Dreptul de a protesta

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza acestor dispoziții, din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

 1. Obiecție în cazul achiziției directe

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în astfel de scopuri, inclusiv crearea de profiluri, în cazul în care este legată de marketingul direct. Dacă vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate în aceste scopuri.

 1. Procesul decizional automatizat în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care ar avea efecte juridice în ceea ce vă privește sau care v-ar afecta în mod similar în mod semnificativ.

Alineatul precedent nu se aplică în cazul în care decizia:

 • necesare pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și operator;
 • este permisă de legislația Uniunii sau a statelor membre aplicabilă operatorului, care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime; sau
 • Pe baza consimțământului dumneavoastră explicit.

Termen limită de acțiune

Operatorul vă informează cu privire la măsurile luate cu privire la astfel de cereri fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii.

Dacă este necesar, acest termen poate fi prelungit cu 2 luni. Operatorul de date vă va informa cu privire la prelungire, indicând motivele întârzierii, în termen de o lună de la primirea cererii.

În cazul în care operatorul nu dă curs cererii dumneavoastră, acesta vă va informa fără întârziere și cel târziu în termen de o lună de la primirea cererii cu privire la motivele pentru care nu a dat curs cererii, la posibilitatea de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere și la dreptul dumneavoastră la o cale de atac judiciară.

Securitatea prelucrării datelor

Operatorul și persoana împuternicită de către operator și persoana împuternicită de către operator pun în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, ținând seama de stadiul actual al tehnicii și de costurile de punere în aplicare, de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de diferitele grade de probabilitate și de gravitate a riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, pentru a asigura un nivel de securitate a datelor corespunzător nivelului de risc, inclusiv, după caz:

 1. a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
  (b) confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența continue ale sistemelor și serviciilor utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
  (c) capacitatea de a restabili în timp util accesul la datele cu caracter personal și disponibilitatea acestora în cazul unui incident fizic sau tehnic;
  (d) o procedură de testare, evaluare și evaluare periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice luate pentru a asigura securitatea prelucrării.

Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal

În cazul în care încălcarea datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată cu privire la încălcarea datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.

Informațiile furnizate persoanei vizate descriu în mod clar și vizibil natura încălcării datelor cu caracter personal și furnizează numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau ale altei persoane de contact care poate furniza informații suplimentare; descriu consecințele probabile ale încălcării datelor cu caracter personal; descriu măsurile luate sau preconizate de operator pentru a remedia încălcarea datelor cu caracter personal, inclusiv, dacă este cazul, măsurile de atenuare a oricăror consecințe negative ale încălcării datelor cu caracter personal.

Nu este necesar ca persoana vizată să fie informată în cazul în care este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

 • operatorul a pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protecție adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate datelor afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal, în special măsuri, cum ar fi utilizarea criptării, care fac datele ininteligibile pentru persoanele care nu sunt autorizate să aibă acces la datele cu caracter personal;
 • operatorul a luat măsuri suplimentare în urma încălcării securității datelor cu caracter personal pentru a se asigura că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanei vizate nu mai este susceptibil să se materializeze;
 • informații ar necesita un efort disproporționat. În astfel de cazuri, persoanele vizate ar trebui să fie informate prin intermediul unor informații făcute publice sau printr-o măsură similară care să garanteze că persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficient.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Raportarea unui incident privind protecția datelor către autoritate

Incidentul de protecție a datelor este notificat de către operator autorității de supraveghere competente în temeiul articolului 55 fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de incidentul de protecție a datelor, cu excepția cazului în care este puțin probabil ca incidentul de protecție a datelor să prezinte un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea nu se face în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de motivele care justifică întârzierea.

Posibilitatea de reclamație

Plângerile împotriva unor posibile încălcări din partea operatorului de date pot fi depuse la Autoritatea națională pentru protecția datelor și libertatea de informare:

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Adresa poștală: 1530 Budapest, Cutia poștală: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Cuvânt de încheiere

La întocmirea acestor informații s-a ținut cont de următoarea legislație:

 • REGULAMENTUL (UE) NR. 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 • Legea CXII din 2007 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea de informare (în continuare: Infotv.)
 • Legea CVIII din 2007 - privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale (în special § 13/A)
 • Legea XLVII din 2007 - privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor;
 • Legea XLVIII din 2007 - privind condițiile de bază și anumite restricții privind publicitatea economică (în special § 6)
 • Legea XC din 2007 privind libertatea de informare electronică
 • Legea C din 2006 privind comunicațiile electronice (în special articolul 155)
 • Avizul nr. 16/2011 referitor la Recomandarea AESA/IAB privind cele mai bune practici în materie de publicitate comportamentală online
 • Recomandarea Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației privind cerințele de protecție a datelor pentru informațiile prealabile
 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46/CE

Kiskunhalas, 01 aprilie 2020.